Archiwa

§ 3. Nakazowi zapłaty nadaje klauzulę wykonalności sąd, który go wydał.

§ 4. Wyrokowi sądu polubownego lub ugodzie zawartej przed takim sądem klauzulę wykonalności nadaje sąd, w którym stosownie do art. 710 złożone są akta sprawy rozpoznawanej przez sąd polubowny.

1. W § 1 komentowanego przepisu określono właściwość sądu do nadawania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym wydanym przez sąd w procesie i postępowaniu nieprocesowym. Użyty zwrot „w którym sprawa się toczy” oznacza nie tylko sąd, w którym obecnie sprawa się toczy, ale także sąd, w którym sprawa się toczyła. Nadawanie klauzuli wykonalności tytułom wydanym w postępowaniu karnym reguluje art. 94 k.p.k. Treść klauzuli wykonalności oraz spsób jej zamieszczania na tytule egzekucyjnym określają § 212-216 reg. sąd.

Sąd rewizyjny nadaje klauzulę wykonalności tytułom egzekucyjnym, ale tylko do momentu, gdy znajdują się w tym sądzie akta sprawy dotyczy to jednak nadawania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym na wniosek. Jeżeli w wyroku zasądzono roszczenie na rzecz pracownika, sąd rewizyjny nadaje tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności z urzędu w dniu ogłoszenia orzeczenia i wydaje go uprawnionemu (art. 477® k.p.c.). Jeżeli sąd rewizyjny podwyższył zasądzone przez sąd pierwszej instancji alimenty albo zmienił zaskarżony wyrok oddalający powództwo i orzekł o alimentach, obowiązany jest wydanemu przez siebie wyrokowi nadać klauzulę wykonalności z urzędu i z urzędu tytuł wykonawczy doręczyć wierzycielowi (art. 1082 k.p.c.). Powyższe uwagi dotyczące sądu rewizyjnego nie odnoszą się do Sądu Najwyższego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *