Category Postępowanie

Adwokat w Olesnie kończy studia i zaczyna pracować

Adwokat w Olesnie kończy pięcioletnie studia prawnicze, później aplikację, a następnie szuka pracy., zazwyczaj pracuje w kancelarii cudzej lub otwiera własną – jeśli tylko go stać na takie rozwiązanie...

More

Kancelaria w strzelcach kraj

Kancelaria prawnicza w strzelcach kraj pracuje solidnie, rzetelnie oraz dobrze. Jej działanie to sprawa podstawowa. Klienci takiej współpracy potrzebują, chcą ją mieć na co dzień...

More

Kancelaria prawna w Łodzi

Kancelaria prawna w Łodzi ma jednego właściciela lub więcej właścicieli. Jest to świetne miejsce pracy, a wiele osób dba o  swoje sprawy prawne. Dobrej klasy kancelaria oferuje usługi dobrej próby...

More

Adwokat w Pile

Piła jest niewielkim miastem w Wielkopolsce. Warto osiedlić się w niej i znaleźć to, co najcenniejsze – miłą pracę oraz wspaniałe zatrudnienie...

More

Aktuariusz, czyli zawód marzeń

Aktuariusz to na pewno zawód marzeń – praca jest ciekawa, zarobki wysokie, stres niewielki. Jego praca to wymarzony fach i warto takie zadanie podjąć...

More

Kancelaria adwokacka w Katowicach

Kancelaria adwokacka w Katowicach działa solidnie oraz intensywnie. Jej działanie jest ważne. Pracy jest sporo, wiele osób wykonuje prace i nie przejmuje się, że ma mało czasu. Pracuje nawet siedem dni w tygodniu...

More

Radca prawny w Poznaniu

Radca prawny w Poznaniu pracuje solidnie, często sześć lub siedem dni w tygodniu. Jego praca jest ważna, a klienci chcą uzyskać idealną pomoc. Dzisiaj radca pomaga, daje wsparcie, zajmuje się ludźmi...

More

Przyjęcie jest o tyle ważne

Wymogiem, od którego zależy nabycie praw, jest w myśl art. 12 ustawy przyjęcie utworu przez pracodawcę. Przyjęcie to ma w praktyce charakter dorozumiany, po-legający na milczącym zaakceptowaniu dzieła, dostarczonego przez pracownika – bez zgłaszania zastrzeżeń co do jego wykonania. Może być ono jednak także wyraźne, np. występować w postaci oświadczenia, w którym pracodawca stwierdza jednoznacznie przyjęcie określonego utworu.

More

Przy zawinionym postępowaniu

Przy zawinionym postępowaniu naruszyciela można odwołać się do deliktowego trybu dochodzenia naprawienia poniesionej szkody (art. 415 i n. KC), który cechują jednak trudności natury dowodowej. Mało docenianym środkiem o charakterze za-bezpieczającym jest zaś uzyskiwanie urzędowych poświadczeń dat i podpisów, do-konywanych przez notariuszy. Jest to zabieg, któiy może zostać spożytkowany przy ustalaniu osoby wyłącznie uprawnionej z tytułu stworzenia konkretnego dobra oraz momentu jego ustalenia (sporządzenia), wyznaczającego początek ochrony.

More

Przy ocenie twórczego charakteru

Można to prześledzić na przykładzie opracowywanych przez określonego biegłego opinii. Nie muszą się one między sobą specjalnie różnić i rzeczoznawca nie musi się też szczególnie silić, aby każda ekspertyza była sformułowana w odbiegający od pozostałych sposób. Natomiast jego opinie powinny wyróżniać się spośród opinii innych biegłych. Można w związku z tym mówić o pewnym stylu opracowywania opinii, który jest indywidualny, tzn. któremu nie można zarzucić, iż zapożycza on nietwórczo pomysły innych rzeczoznawców albo krążące w obiegu standardowe wzory formułowania swojego stanowiska w sprawie.

More

Prawomocna ugoda bankowa

8. Wyciąg z listy wierzytelności z wypisem zapadłego w postępowaniu ukła-dowym prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ jest tytułem egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi (art. 69 prawa układ.).

9...

More

Poza tym należy zauważyć

Może się wszak zdarzyć, iż na jednym wideogramie zapisanych zostanie kilka dzieł audiowi-zualnych, np. krótkometrażowych filmów jednego autora albo udostępnianych na wideokasetach w pewnych cyklach filmów rysunkowych (bajek dla dzieci). Producenci wideogramów mają wówczas pole do popisu w zakresie doboru i układu rozpowszechnianych grupowo utworów, oczywiście pod warunkiem, że wszystkimi wykorzystywanymi w produkcji dziełami mogą legalnie dysponować (głównie na podstawie odpowiednich umów licencyjnych).

More

O wiele trudniej sprecyzować

Z kolei ustalenie, kto jest producentem fonogramu lub wideogramu, stwarza o wiele mniej trudności. Ustawa stanowi bowiem wyraźnie, iż podmiotem praw pokrewnych jest tutaj ten, pod czyim nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram lub wi- deogram został po raz pierwszy sporządzony (por. art. 94 ust. 1 ustawy po wejściu w życie ostatniej nowelizacji będzie to ust. 3). Sprawdzenie tych danych jest o tyle ułatwione, iż ustawodawca nakazuje jednocześnie, aby na każdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszczać m.in. nazwisko lub firmę (nazwę) producenta oraz datę jego sporządzenia. W razie niespełnienia tego wymogu niewłaściwie oznaczony egzemplarz uznaje się za sporządzony bezprawnie (por. art. 102 ustawy).

More