Archiwa

8. Paragraf 3 komentowanego przepisu wprowadzony został ustawą z dnia

18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. Nr 27, poz. 157), ale obo-wiązuje we wszystkich sprawach egzekucyjnych. Potrzeba zobowiązania dłu-żnika do informowania organu egzekucyjnego o zmianie swego miejsca pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc uzasadniona jest względami praktycznymi. Jednakże dłużnik powinien być pouczony o tym obowiązku oraz o skutkach jego zaniedbania, przy czym powinno to nastąpić przy zawiadomieniu o wszczę-ciu egzekucji. (Por. art. 133 § 2 in fine k.p.c. oraz art. 1135 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *