Archiwa

Art. 733. § 1.

§ 2. Jeżeli zarządzenie tymczasowe może być wydane tylko na wniosek, sąd, stosownie do okoliczności, może je wydać także przed wszczęciem postępowania w sprawie.

1. Zasadą jest, że zarządzenie tymczasowe wydaje sąd na wniosek lub z urzędu przy wszczęciu sprawy lub w toku postępowania, natomiast przed wszczęciem postępowania w sprawie zarządzenie tymczasowe może być wydane tylko na wniosek.

2. Zarządzenie tymczasowe może być wydane aż do zakończenia postępowa-nia, a także w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej (orz. SN z dnia 24 stycznia 1969 r., III CRN 462/68, OSPiKA 1969, poz. 208 z aprobującą glosą J. Krajewskiego), skargi o wznowienie postępowania i o uchy-lenie wyroku sądu polubownego.

3. Wydanie zarządzenia tymczasowego może nastąpić podczas zawieszenia postępowania (art. 179 § 3 k.p.c.). W sprawie zaś o alimenty wszczętej przed wytoczeniem powództwa o rozwód sąd, zawieszając postępowanie na podsta-wie art. 445 § 2 k.p.c., powinien rozpatrzyć wniosek o zabezpieczenie powództwa (orz. SN z dnia 14 lipca 1966 r., III CZP 52/66, OSNCP 1967, poz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *