partner na wesele kraków
Archiwa

Art. 738.

1. Przepis art. 148 k.p.c. wyraża zasadę, że sąd rozpoznaje sprawy na posie-dzeniu jawnym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Komentowany przepis jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 148 k.p.c. Sąd może wydać postanowienie uwzględniające i oddalające wniosek w sprawie zarzą-dzenia tymczasowego na posiedzeniu niejawnym lub na posiedzeniu jawnym. Potrzeba szybkiego załatwienia wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego wyklucza z reguły wyznaczenie posiedzenia jawnego lub rozprawy. Rozprawę można wyznaczyć, jeżeli zwłoka spowodowana jej wyznaczeniem nie udaremni celu wydania zarządzenia tymczasowego. Rozprawa jest obligatoryjna w wypadkach określonych w art. 753 § 2, art. 754 i art. 742 § 2 k.p.c.

2. Zgłoszenie wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego w toku postę-powania uzasadnia połączenie rozprawy dotyczącej tego wniosku z rozprawą dotyczącą danej sprawy. Wyznaczenie rozprawy wyklucza wydanie zarządzenia przez samego przewodniczącego (art. 736 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *