https://www.mieszkaniakrakow.club/sprzedam-dzialke-w-borownej-budowlana-widokowa
tyłozgryz
Archiwa

Art. 744.

W razie prawomocnego odrzucenia pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie, oddalenia żądania albo umorzenia postępowania w sprawie, zabezpieczenie upada.

1. Zabezpieczenie upada w sytuacjach przewidzianych w art. 744, a także w art. 734 k.p.c. Jeżeli uprawomocniło się jedno z wyżej wymienionych orzeczeń, które poprzedzało postanowienie zawierające zarządzenie tymczasowe, to zarządzenie tymczasowe upada. Nie oznacza to jednak, że toczące się postę-powanie egzekucyjne ulega umorzeniu do umorzenia postępowania egzeku-cyjnego niezbędny jest wniosek dłużnika skierowany do organu egzekucyjnego, który stosownie do art. 825 pkt 2 k.p.c. umorzy postępowanie.

2. W zasadzie nie jest wymagane postanowienie o uchyleniu lub zmianie zarządzenia tymczasowego (art. 742 k.p.c.), podstawą bowiem umorzenia postępowania jest istnienie jednego z orzeczeń przewidzianych w art. 744 albo sytuacji określonej w art. 734 k.p.c. Mogą być jednak wypadki, że interes dłużnika będzie wymagał wydania postanowienia o uchyleniu lub zmianie

zarządzenia tymczasowego w trybie art. 742 k.p.c. np. dla wykreślenia usta-nowionej na podstawie zarządzenia tymczasowego hipoteki przymusowej albo wzmianki o zakazie zbywania i obciążania nieruchomości.

3. Przy wykonywaniu postanowienia o zabezpieczeniu polegającego na usta-nowieniu zakazu zbywania i obciążania nieruchomości oskarżonego, która nie ma urządzonej księgi wieczystej (zbioru dokumentów), założenie księgi wieczy-stej (zbioru dokumentów) następuje na żądanie uprawnionego organu, który wydał postanowienie o zabezpieczeniu (art. 61 ust. 1 zd. 2 i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – Dz.U. Nr 19,* poz. 147 z późn. zm.). Organ ten – jako uczestnik postępowania wieczystoksię- gowego – jest też zobowiązany do przedstawienia dokumentów niezbędnych do założenia księgi wieczystej (zbioru dokumentów) – uchwała SN z dnia 2 września 1986 r III CZP 64/86 , OSNCP 1987, poz. 131.

4. Upadek zabezpieczenia dokonanego w postępowaniu karnym (art. 248-250 i 252 k.p.k.) nie niweczy materialnoprawnych skutków przerwy biegu przedawnienia wywołanego zabezpieczeniem w rozumieniu art. 295 k.p.c.

5. O upadku zabezpieczenia roszczenia dochodzonego przed sądem polu-bownym decyduje treść wyroku sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego oddalający żądanie powoduje upadek zabezpieczenia z chwilą doręczenia wyroku (art. 709 k.p.c.). Natomiast zawarcie ugody przed sądem polubownym lub utrata zapisu na sąd polubowny może stanowić podstawę wniosku z art. 742 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *