Tablice Informacyjne / Poznań - tablice ogłoszeniowe - gabloty szklane - pylon reklamowy - citylight - witacz
https://rescogitans.pl/nieruchomosci-i-prawo-budowlane/
Archiwa

Art. 749.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Pań-stwa nie jest dopuszczalne.

Ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 55, poz. 318) wprowadzono obecne brzmienie art. 749 k.p.c. Niedopuszczalność zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przeciwko Skar-bowi Państwa (państwowej jednostce organizacyjnej, z działalnością której wiąże się dochodzone roszczenie) pozostaje m.in. w związku z tym, że nie ma obawy, by brak zabezpieczenia mógł pozbawić wierzyciela zaspokojenia. Poza tym uregulowanie to koresponduje z wprowadzoną tą samą ustawą zmianą przepisów o egzekucji świadczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa (art. 1060 § 1 i 2 k.p.c.). Dopuszczalne jest natomiast zabezpieczenie świadczeń niepieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa (art. 755 k.p.c.). Wykonanie zaś postanowień zawierających zarządzenie tymczasowe, stanowiących tytuł egze-kucyjny, następuje według reguł określonych w art. 1060 § 1 i 3 k.p.c.

Istnieją sytuacje, w których zachodzi niedopuszczalność wydania zarządzenia tymczasowego w zakresie przedmiotowym i podmiotowym. W pierwszym wypadku zarządzenie tymczasowe nie może obejmować rzeczy i praw, które nie podlegają egzekucji (art. 829-839 k.p.c.), w drugim zaś nie jest ono dopu-szczalne w stosunku do osób podlegających zwolnieniu spod jurysdykcji krajo-wej (art. 1111-1116 k.p.c.), a także co do roszczeń pieniężnych przeciwko Skar-bowi Państwa (art. 749 k.p.c.).

Gdyby sąd wydał zarządzenie tymczasowe i nim objął rzeczy lub prawa, z których egzekucja jest wyłączona albo skierował je przeciwko osobom podlega-jącym zwolnieniu spod jurysdykcji krajowej, osoba, której to zarządzenie tym-czasowe dotyka (dłużnik), może w drodze zażalenia domagać się uchylenia go. Jeżeli ruchomości w zarządzeniu tymczasowym nie zostały dokładnie określone, a komornik przy jego wykonywaniu zajął np. ruchomości, z których egzekucja jest wyłączona, dłużnik może domagać się umorzenia egzekucji w drodze skargi na czynności komornika (art. 767 k.p.c.) lub za pomocą wniosku skierowanego do komornika (art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.). Komornik bowiem nie może wykonać zarządzenia tymczasowego w stosunku do ruchomości lub praw podlegającym ograniczeniom (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 61).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *