Malwina Wędzikowska
Archiwa

Art. 755. § 1.

Gdy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pie-niężne, sąd wydaje zarządzenia, jakie stosownie do okoliczności uważa za odpowiednie, nie wyłączając zarządzeń przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Gdy w związku z przedmiotem sprawy okaże się to konieczne, zarządzenie takie może również polegać na unormowaniu sto-sunków na czas trwania postępowania.

§ 2. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby wierzycielowi zapewnić zaspokojenie lub należytą ochronę jego praw, a dłużnika nie obciążać ponad potrzebę.

1. Egzekucję świadczeń niepieniężnych regulują art. 1041, 1046, 1049, 1050, 1051 k.p.c. Do roszczeń niepieniężnych należą także roszczenia o ustanowienie służebności drogi koniecznej, o zniesienie wspólności ustawowej, o podział majątku wspólnego, o dział spadku, o zniesienie współwłasności.

2. Sąd wydaje zarządzenia, jakie stosownie do okoliczności uważa za odpo-wiednie. Należy przy tym mieć na uwadze treść art. 731 k.p.c. oraz możność wykorzystania sposobów zabezpieczenia określonych w art. 747 k.p.c. Przykła-dów sposobów zabezpieczenia dostarcza także orzecznictwo SN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *