Archiwa

Art. 759. § 1.

Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.

§ 2. Sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia.

1. Przez czynność egzekucyjną sądu lub komornika rozumieć należy każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego, wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji (W. Siedlecki: Komentarz do k.p.c. s. 1081, E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 76, Z. Świeboda: Pojęcie i rodzaje czynności egzekucyjnych sądu. Pal. 1976, nr 10, s. 53).

Czynności egzekucyjne powinny być czynnościami formalnymi, czyli dokona-nymi w przepisanej formie, we właściwym czasie i miejscu oraz podjętymi przez uprawniony organ egzekucyjny.

Formą czynności egzekucyjnych przewidzianą przez kodeks jest postanowie-nie (art. 766 k.p.c.). Dotyczy to czynności sądu (art. 766 k.p.c.) oraz komornika (art. 762 i 770 k.p.c.), zwłaszcza tego ostatniego w zakresie orzekania. W pewnej mierze stwierdzenie powyższe odnosi się także do czynności egzeku-cyjnych sądu w przypadku bowiem, gdy sąd o czymś nie rozstrzyga, wydaje zarządzenie (W. Siedlecki: Przegląd orzecznictwa SN – Prawo procesowe cywilne, I półrocze 1970 r., PiP 1 971, nr 2, s. 347 oraz glosa do postanowienia SN z dnia 10 listopada 1970 r., II CZ 106/68, PiP 1972, s. 147.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *