Archiwa

Art. 761. § 1.

Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępo-wania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji państwowej, instytucji i osób nie uczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej kodeksu można odmówić przed-stawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 3. Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowią-zany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji.

1. Organ egzekucyjny, a więc sąd lub komornik, może żądać wyjaśnień od uczestników postępowania niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Co do stron

i uczestników postępowania – por. uwagi do art. 760 k.p.c. Do uczestników postępowania należy również zaliczyć osoby korzystające z prawa zaspokojenia swych wierzytelności z egzekwowanej rzeczy lub mające zabezpieczone na niej prawa współwłaściciela nieruchomości, nabywcę licytacyjnego, a przy egzekucji z nieruchomości uczestnikami postępowania oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, który zawarł umowę o użyt-kowanie wieczyste (art. 922 k.p.c.).

2. Żądanie wyjaśnień od uczestników postępowania ma na celu uzyskanie wiadomości koniecznych do prowadzenia egzekucji, a nawet do jej wszczęcia (§

17 rozp. w sprawie czynn. komorników). Nie można jednak żądać wyjaśnień dla ustalenia majątku dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *