Airmax internet
www.netszamba.pl
Archiwa

Art. 764.

Komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W wypadku niezastosowania się do tego drugiego wezwania komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do pięćdziesięciu tysięcy złotych.

1. Środki przewidziane w komentowanym przepisie komornik stosuje w toku wykonywania czynności egzekucyjnych, i to wobec stron, uczestników postę-powania i innych osób. W stosunku do żołnierza, policjanta oraz funkcjonariusza Służby Więziennej – por. uwagi do art. 765 k.p.c.

2. Za niewłaściwe zachowanie się lub przeszkadzanie czynnościom komornik stosuje środki przewidziane w art. 764 k.p.c. według ustanowionej w tym prze-pisie kolejności, a w szczególności: upomnienie, wydalenie po bezskutecznym upomnieniu, grzywnę w wypadku niezastosowania się do wezwania o opu-szczenie danego miejsca. Poza wymienionymi środkami komornikowi nie przys-ługują żadne inne środki w celu zapewnienia powagi i spokoju, nie może także nakładać grzywien, a jedynie może wezwać do pomocy policję (art. 765 § 1 k.p.c.). Strona wydalona jest z własnej winy nieobecna i nie ma do niej zasto-sowania art. 763 k.p.c., jeżeli jednak został wydalony dłużnik, komornik powi-nien przywołać jednego lub dwóch świadków (art. 812 § 2 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *