Archiwa

Art. 765. § 1.

W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Milicji Obywatelskiej . Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

§ 2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawied-liwości wyda przepisy o obowiązkach organu wojskowego asystującego komornikowi przy spełnianiu czynności egzekucyjnych.

1. Przy podejmowanych przez komornika czynnościach egzekucyjnych dłu-żnik może stawiać opór. W celu przełamania go komornik może wezwać do pomocy organy policji. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1992 r. w sprawie udzielania pomocy bądź asysty organom egzeku-

cyjnym przez organy Policji, Urzędu Ochrony Państwa lub Straży Granicznej (M.P. Nr 36, poz. 268) reguluje: a) postępowanie w sprawie udzielenia pomocy lub asysty, b) sposób realizacji tej pomocy przez wyznaczonego funkcjonariusza tych organów polega ona na zapewnieniu osobie wykonującej czynności egzekucyjne osobistego bezpieczeństwa, a w razie potrzeby także na przymusowym usunięciu osoby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie czynności egzekucyjnych oraz na zapewnieniu porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji obowiązkiem asystującego funkcjonariusza jest towarzyszenie osobie wykonującej czynności egzekucyjne w celu umożliwienia ich przeprowadzenia, c) obowiązek udokumentowania przebiegu czynności egzekucyjnych przez sporządzenie notatki dla przełożonego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *