Archiwa

Art. 776.

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykona-wczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

1. Tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy, stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela, a zarazem istnienie i zakres obowiązku świad-czenia dłużnika. Nadanie zaś klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu ma znaczenie generalnego dozwolenia egzekucji na podstawie danego tytułu egzekucyjnego. Przez nadanie tej klauzuli sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny odpowiada wszelkim wymaganiom przez prawo przepisanym, od których uzale-żniona jest możność wszczęcia egzekucji w ogólności (W. Siedlecki w: Komen-tarz do k.p.c., s. 1106). Tytuł egzekucyjny bez klauzuli wykonalności tylko wyjąt-kowo stanowi podstawę egzekucji, np. zgodnie z art. 762 § 4 k.p.c. prawomo- cone postanowienie komornika o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

2. Organ egzekucyjny nie bada zasadności tytułu wykonawczego, lecz bada dołączenie do wniosku o wszczęcie egzekucji ważnego tytułu wykonawczego, tj. tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, chyba że nie jest to wymagane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *