Archiwa

Art. 778.

Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

1. Spółka cywilna nie ma zdolności do działania w postępowaniu egzekucyj-nym jako osoba trzecia lub uczestnik nie będący stroną (uchwała SN z dnia 28

stycznia 1 993 r., III CZP 1 68/92, OSP 1993, z. 10 z glosą A. Jędrzejewskiej). Jednakże według uchwały SN z dnia 7 lipca 1993 r., III CZP 87/93, spółka cywilna – spełniająca wymagania określone w art. 4797 k.p.c. – ma zdolność sądową w postępowaniu w sprawach gospodarczych tytuł egzekucyjny wydany przeciwko takiej spółce nie stanowi podstawy nadania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki. Jedynie wierzyciel osobisty wspólnika może wszcząć egzekucję z praw wspólnika, które mu przysługują na mocy art. 870 i 871 k.c. Wierzyciel, który dokonał zajęcia praw wspólnika w spółce, może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd (art. 874 k.c.). Od chwili rozwiązania spółki do wspólnego majątku wspólników stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 875 § 1 k.c.). Spółka cywilna prowadząca ewidencjonowaną działalność gospodarczą ma zdolność upadłościową w skład masy upadłości spółki cywilnej wchodzi wyłącznie majątek wspólny wspólników ogłoszenie upadłości może nastąpić tylko wówczas, gdy istnieje co najmniej dwóch wierzycieli podmiotu gospodarczego, którego dotyczy wniosek (uchwała SN z dnia 27 maja 1993 r., III CZP 61/93).

2. Komentowany przepis nie ma zastosowania do spółek prawa handlowego. Spółka jawna może pozywać i być pozywaną (art. 81 k.h.), a ponieważ nie jest ona osobą prawną, wyrok przeciwko niej jest jednocześnie tytułem egzekucyj-nym przeciwko wspólnikom, za zobowiązania spółki bowiem odpowiada każdy wspólnik całym swym majątkiem (art. 85 k.h.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *