Airmax to dostawca ultraszybkiego internetu Wrocław dla mieszkań, domów, firm i instytucji. Zapewnia szybkie i niezawodne połączenia dla mieszkańców Wrocławia
Archiwa

Art. 779. § 1.

Do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.

§ 2. Jeżeli tytuł był wydany przeciwko spadkodawcy, przejście obowiąz-ków na spadkobierców następuje stosownie do art. 788.

1. Przeprowadzenie egzekucji przed działem spadku uzależnione jest od przedstawienia przez wierzyciela lub organ żądający wszczęcia postępowania z urzędu tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim spadkobiercom. Do chwili bowiem działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1034 § 1 k.c.). Przepis ten ma zastosowanie do sytuacji, gdy jest kilku spadkobierców, bo tylko wtedy zachodzi potrzeba przeprowadze-nia działu spadku. Przez chwilę działu rozumieć należy chwilę sporządzenia umowy o dział spadku, a jeżeli dział spadku następuje na podstawie orzeczenia sądu – chwilę uprawomocnienia się tego orzeczenia. Przed działem spadku niedopuszczalna jest egzekucja z całego spadku (z przedmiotów wchodzących w skład spadku), jeżeli brak jest tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim spadkobiercom. Gdyby jednak wszczęto egzekucję przed działem spadku z przedmiotu wchodzącego w skład spadku, a tytuł egzekucyjny obejmował tylko jednego spadkobiercę, wówczas organ egzekucyjny obowiązany jest odmówić wszczęcia egzekucji lub ja umorzyć (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 126).

2. Od chwili działu spadku spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów (art. 1034 § 2 k.c.). Można prowadzić egzekucję przeciwko jednemu spadkobiercy, z tym zastrzeżeniem, że każdy ze spadkobier-ców powinien dopilnować, by w tytule wykonawczym zamieszczone zostało ograniczenie z art. 837 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *