wino gruzińskie
Archiwa

Art. 780.

Jeżeli ustanowiono zarządcę masy majątkowej lub kuratora spadku albo gdy powołano wykonawcę testamentu, do egzekucji z mienia poddanego ich pieczy konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko tym osobom. Przepis § 2 artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

1. Ustanowienie zarządcy masy majątkowej ma miejsce m.in. w razie usta-nowienia zarządu w trybie zabezpieczenia roszczeń (art. 737 k.p.c.), zabezpie-czenia spadku (art. 636 k.p.c.), w toku egzekucji z wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 908 k.p.c.). Nie można prowadzić egzekucji przeciwko właś-cicielowi tej masy, lecz przeciwko jej zarządcy, który jest wymieniony w tytule egzekucyjnym.

2. Jeżeli spadek nie został objęty przez spadkobiercę, sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku (art. 666 § 1 k.p.c.). Egzekucję z takiego majątku spadkowego – zgodnie z art. 780 k.p.c. – można przeprowadzić – na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko kuratorowi spadku.

3. Jeżeli spadkodawca powołał wykonawcę testamentu, egzekucję ze spadku można wszcząć tylko na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko wykonawcy testamentu.

4. Jeżeli po wydaniu tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercy ustanowiono zarządcę masy majątkowej, nastąpiło objęcie funkcji wykonawcy testamentu, ustanowiono kuratora spadku, przejście obowiązków na wymienione osoby zaznacza się w klauzuli wykonalności stosownie do treści art. 788 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *