kancelaria łowicz
Archiwa

Art. 782.

Klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Tytułowi wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu.

1. Sąd nadaje klauzulę wykonalności jednoosobowo. Nadawanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym następuje na wniosek wierzyciela, prokuratora (art. 7 k.p.c.), organizacji społecznej (art. 8 k.p.c.), a mianowicie: w sprawach alimentacyjnych, w sprawach ze stosunku pracy, w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, w sprawach z zakresu ochrony środowiska, w sprawach z zakresu wynalazczości (art. 61 k.p.c.). Wykaz organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli ustalił Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 1 lipca 1991 r. (M.P. Nr 22, poz. 155). Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie przerywa biegu przedawnienia (wyrok SN z dnia 22 lutego 1973 r., III PRN

111 /72, OSNCP 1974, z. 1, poz. 12). Stronie należy się zwrot wynagrodzenia adwokackiego związanego z postępowaniem o nadanie klauzuli wykonalności (uchwała SN z dnia 6 lipca 1970 r., III CZP 60/70, OSNCP 1971, z. 2, poz. 24).

2. Sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w postępowaniu, które zapadło lub mogło być wszczęte z urzędu. Chodzi tu

0 sprawy rozstrzygane przez sąd opiekuńczy, który może wszcząć postępowanie z urzędu (np. art. 570 k.p.c.). Na podstawie szczególnego przepisu (art. 1082 k.p.c.) tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu alimenty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *