Archiwa

Art. 784.

Celem uzyskania klauzuli wykonalności tytułu pochodzącego od organu administracji państwowej lub sądu szczególnego, który sam nie nadaje klauzuli, wierzyciel złoży sądowi w razie potrzeby oprócz tytułu także ich zaświadczenie, że tytuł podlega wykonaniu.

1. Artykuł 784 k.p.c. dotyczy nadawania sądowej klauzuli wykonalności tytułowi pochodzącemu od organu administracji państwowej, w celu wykonania go w egzekucji sądowej. Z reguły w załączonym tytule zamieszczona jest wzmianka, że dany tytuł podlega wykonaniu, nie ma więc potrzeby wymagania przedstawienia przez wierzyciela oddzielnego zaświadczenia. Gdyby jednak zachodziły wątpliwości, wówczas można dodatkowo zażądać dołączenia zaświadczenia, że tytuł podlega wykonaniu.

2. Przed nadaniem klauzuli wykonalności administracyjnemu tytułowi egze-kucyjnemu sąd powinien zbadać przesłanki wymienione w ustawie o post. egzek. w adm., a w szczególności, czy zostało stwierdzone, że egzekucja administracyjna nie może być przeprowadzona lub okazała się bezskuteczna albo zastosowanie środków przewidzianych w tej ustawie nie jest wskazane (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 135). Okoliczności te powinny być potwierdzone zaświadczeniem administracyjnego organu egzekucyjnego. Jedynie w wypadku przedstawienia takiego zaświadczenia sąd może nadać klauzulę wykonalności, w której powinien zaznaczyć, że na jej podstawie dopuszczalna jest tylko egzekucja z nieruchomości dłużnika.

3. Nie ma obecnie sądu szczególnego, który by nie mógł nadawać klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym przez siebie wydanym, przeto przepis ten w stosunku do tych sądów jest bezprzedmiotowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *