Archiwa

Klauzula wykonalności – opis

Jeżeli do uzyskania klauzuli wykonalności potrzebne jest zaświadczenie lub dokument, które według ustawy organy państwowe obowiązane są wydawać dłużnikowi, wierzyciel może również żądać ich wydania. Gdy wierzyciel nie może uzyskać zaświadczenia lub dokumentu albo gdy chodzi o nadanie klauzuli z urzędu, wydanie ich zarządza sąd.

Art. 786. § 1. Jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Nie dotyczy to wypadku, gdy wykonanie jest uzależnione od równoczesnego świadczenia wzajemnego, chyba że świadczenie dłużnika polega na oświadczeniu woli.

§ 2. Jeżeli obowiązek wypłaty wynagrodzenia zasądzonego w orzeczeniu przywracającym do pracy lub ustalonego w ugodzie jest uzależniony od podjęcia przez pracownika pracy, klauzulę wykonalności w części dotyczącej tego wynagrodzenia nadaje się po stwierdzeniu, że pracownik podjął pracę.

1. Paragraf 1 art. 786 k.p.c. dopuszcza nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu zawierającemu warunek, od spełnienia którego zależne jest jego wykonanie. Spełnienie tego warunku ma udowodnić wierzyciel dokumentem urzędowym lub prywatnym, z podpisem urzędowo poświadczonym, przed nadaniem tytułowi klauzuli wykonalności, dołączając go do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Najczęściej różnego rodzaju warunki zawierają tytuły egzekucyjne stanowiące ugody sądowe, akty notarialne, które mogą uzależniać wykonanie roszczenia wierzyciela od zdarzeń zależnych lub niezależnych od woli stron. Sąd może również uzależnić wykonanie zarządzenia tymczasowego od złożenia przez wierzyciela kaucji (art. 738 § 3 k.p.c.).

2. Przy nadawaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu nie można badać spełnienia świadczenia wzajemnego przez wierzyciela. Okoliczności te są przedmiotem badania w toku postępowania egzekucyjnego przez komornika. Czynności jego w tym zakresie mogą być kontrolowane przez sąd w drodze skargi na czynności komornika.

Jeżeli świadczenie dłużnika polega na oświadczeniu woli, a złożenie jego jest uzależnione od świadczenia wzajemnego wierzyciela, sąd może nadać klauzulę wykonalności dopiero po udowodnieniu przez wierzyciela dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, że świadczenie to zostało spełnione.

3. Paragraf 2 art. 786 k.p.c. wiąże się ściśle z zasądzonym wynagrodzeniem za pracę pracownika w orzeczeniu przywracającym go do pracy lub ustalonym w ugodzie, uzależniającym wypłatę tego wynagrodzenia od podjęcia pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *