Archiwa

Art. 787. § 1.

Tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha małżonka dłużnika.

§ 2. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek małżonka dłużnika, orzeka również o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego.

opiekuńczy (Dz.U. Nr 45, póz. 234) do art. 787 k.p.c. dodano § 2 w obecnym brzmieniu, dotychczasowy zaś art. 787 oznaczono jako § 1. Według art. 787 § 1 k.p.c. do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonka wystarczy tytuł egzekucyjny przeciwko jednemu z małżonków. Tytułowi temu sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko drugiemu z małżonków, jeżeli stwierdzi pozostawanie w związku małżeńskim.

Przedmiotem postępowania o nadanie klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika jest badanie, czy osoba wskazana przez wierzyciela pozostaje w związku małżeńskim z dłużnikiem i czy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność ustawowa, i to zarówno w chwili wyrokowania, jak i w chwili orzekania o nadaniu klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika. Jeżeli zatem w wymienionych datach małżeńskich wspólność majątkowa już nie istnieje, to w takiej sytuacji art. 787 § 1 k.p.c. nie ma zastosowania (postanowienie SN z dnia 26 czerwca 1974 r., III CRN 127/74, OSNCP 1975, z. 6, poz. 97).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *