Archiwa

Art. 788. § 1.

Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

§ 2. Za przejście uprawnień lub obowiązków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak również wygaśnięciem funkcji tych osób.

1. Artykuł 788 k.p.c. dotyczy sytuacji, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy, jeżeli tytułem jest orzeczenie sądu, nastąpiła zmiana wierzyciela lub dłużnika. Zmiana stron mogła nastąpić na skutek następstwa prawnego pod tytułem ogólnym lub szczególnym, w szczególności na skutek śmierci strony, likwidacji osoby prawnej będącej stroną, zbycia wtoku sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem (art. 192 pkt 2 k.p.c.), powstania innych zdarzeń powodujących przejście praw lub obowiązków, np. przelew wierzytelności (art. 509 k.c.), przejęcie długu (art. 518 k.c.).

Paragraf 1 normuje sytuację, w której śmierć dłużnika nastąpiła przed wszczęciem egzekucji. W takim wypadku – zgodnie z dyspozycją art. 788 § 1 k.p.c., – wszczęcie egzekucji możliwe jest dopiero po nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy dłużnika. Natomiast w razie śmierci dłużnika po wszczęciu egzekucji ustawa nie wymaga nadania klauzuli wykonalności przeciwko jego spadkobiercy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *