adwokat lublin
Archiwa

Art. 789.

Przepis § 1 artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli tytuł stał się prawomocny przed nabyciem. nien – stosownie do art. 792 k.p.c. – zastrzec temu nabywcy prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczoną odpowiedzialność, jeżeli nie zostało to zastrzeżone już w tytule egzekucyjnym.

2. Art. 789 k.p.c. nie można stosować do nabywcy przedsiębiorstwa lub gos-podarstwa rolnego w zakresie nadania klauzuli wykonalności nieprawomocnemu tytułowi egzekucyjnemu. Tak więc nie można – nadać w trybie art. 789 k.p.c. – klauzuli wykonalności orzeczeniom natychmiast wykonalnym ani też w razie, gdy doszło do uprawomocnienia się orzeczenia po nabyciu przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Art. 790. Orzeczeniu zobowiązującemu do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko każdemu, u kogo według przedstawionego przez wierzyciela zaświadczenia urzędowego osoba ta się znajduje po wszczęciu postępowania, w którym orzeczenie wydano.

1. Art. 790 k.p.c. ma na celu przeciwdziałanie praktyce przekazywania dziecka innym osobom przez osoby zobowiązane do wydania go i zmuszania do występowania o wszczęcie postępowania rozpoznawczego przeciwko tym osobom. Osoba uprawniona nie musi wszczynać postępowania rozpoznawczego, a tylko domagać się nadania klauzuli wykonalności stosownie do art. 790 k.p.c. i na podstawie tego tytułu prowadzić postępowanie o przymusowe odebranie osoby.

2. Nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 790 k.p.c. może nastąpić tylko przy istnieniu orzeczenia zobowiązującego do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. W celu nadania klauzuli wykonalności wierzyciel powinien przedstawić sądowi zaświadczenie urzędowe, z którego wynikałoby u kogo znajduje się osoba, której oddanie orzeczono, czyli w klauzuli osoba zobowiązana do wydania powinna być konkretnie wskazana.

Zaświadczenie urzędowe stanowi dowód tego, co zostało urzędowo zaświadczone, pod warunkiem, że zostało ono sporządzone przez władzę i urząd w zakresie ich działania. Może to być zaświadczenie odpowiedniego organu meldunkowego lub innego organu administracji. Oświadczenie zobowiązanego złożone wtoku postępowania o wyjawienie, gdzie osoba, która ma być oddana, się znajduje, stanowi zaświadczenie urzędowe, jeżeli złożone zostało do protokołu sądowego, w którym stwierdzono, że zobowiązany złożył przyrzeczenie i wyjawił, gdzie się ta osoba znajduje (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 153).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *