https://inspirujacydom.pl/tablica-magnetyczna-ikea/
Archiwa

Art. 791.

Tytułom egzekucyjnym zobowiązującym do wydania nieruchomości lub statku albo do opróżnienia pomieszczenia, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko każdemu, kto według przedstawionego zaświadczenia urzędowego uzyskał władanie nieruchomości lub statku albo pomieszczeń po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny, chyba że wykaże, że jego władanie oparte jest na podstawie prawnej. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha osobę, przeciwko której klauzula ma być wydana. zobowiązujący dłużnika do wydania nieruchomości lub statku albo do opróżnienia pomieszczenia, inna osoba uzyskała władanie tą nieruchomością, statkiem lub pomieszczeniem, wierzyciel może złożyć w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko tej osobie, która włada nieruchomością, statkiem lub pomieszczeniem, przy dołączeniu do wniosku zaświadczenia urzędowego, z którego to władanie będzie wynikało.

2. Przed nadaniem klauzuli wykonalności w trybie art. 791 k.p.c. sąd obowiązany jest wysłuchać osobę, przeciwko której ma być nadana klauzula wykonalności. Osoba ta może się bronić, że jej władanie oparte jest na podstawie prawnej, np. decyzji organu administracyjnego o przydziale jej pomieszczenia, jak również, że uzyskała to władanie jeszcze przed wszczęciem postępowania, w którym wydany został tytuł egzekucyjny.

3. Jeżeli zostanie nadana klauzula wykonalności w trybie art. 791 k.p.c., egzekucja może być prowadzona w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 154). Co do dokumentu urzędowego – por. art. 244 § 1 k.p.c.

Art. 792. Jeżeli następca ponosi odpowiedzialność tylko z określonych przedmiotów albo do wysokości ich wartości, należy w klauzuli wykonalności zastrzec mu prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczoną odpowiedzialność, o ile prawo to nie jest zastrzeżone już w tytule egzekucyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *