Zwierzęta
Archiwa

Art. 793

W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku os�b lub przeciwko kilku osobom albo z kilku sk�adowych cz�ci maj�tku tego samego d�u�nika, s�d opr�cz pierwszego tytu�u wykonawczego mo�e wydawa� dalsze tytu�y, oznaczaj�c cel, do kt�rego maj� s�u�y�, i ich liczb� porz�dkow�.

1. Zasad� jest, �e tytu� wykonawczy wydawany jest tylko w jednym egzemplarzu potrzeba wydania wi�cej egzemplarzy ma na celu szybk� jego realizacj�. Mo�na bowiem prowadzi� egzekucj� do r�nych sk�adnik�w maj�tku d�u�nika i przez r�nych komornik�w. Je�li w tytule wykonawczym wyst�puje wi�ksza liczba wierzycieli i d�u�nik�w, niezb�dne mo�e okaza� si� wydanie kilku tytu��w wykonawczych. Nie zajdzie jednak taka potrzeba, gdy egzekucja ma by� prowadzona z wielu sk�adnik�w maj�tkowych d�u�nika, ale w�a�ciwy do jej przeprowadzenia jest ten sam komornik.

2. Post�powanie o wydanie dalszych tytu��w toczy si� na wniosek wierzyciela, kt�ry powinien wykaza� potrzeb� wydania dalszych tytu��w i w jakim celu. W sprawach, w kt�rych klauzul� nadaje si� z urz�du, s�d z urz�du zarz�dza wydanie dalszych tytu��w.

3. W poszczeg�lnych tytu�ach s�d oznacza cel, do kt�rego maj� s�u�y�, oraz oznacza je kolejnymi liczbami porz�dkowymi, np. �Tytu� wykonawczy nr 1 do egzekucji z wynagrodzenia za prac�”, �Tytu� wykonawczy nr 2 do egzekucji z nieruchomo�ci”. W razie nadania tytu�owi egzekucyjnemu klauzuli wykonalno�ci z urz�du, zamieszcza si� w adnotacji wyrazy: �z urz�du”. (� 222 ust. 4 reg. s�d.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *