www.tanie-latanie.net
Archiwa

Art. 794.

Ponowne wydanie tytu�u wykonawczego zamiast utraconego mo�e nast�pi� jedynie na mocy postanowienia s�du wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni si� wzmiank� o wydaniu go zamiast tytu�u pierwotnego. W post�powaniu tym s�d ogranicza badanie do faktu utraty tytu�u wykonawczego.

1. Zasad� jest, �e s�d wydaje wierzycielowi tylko jeden tytu� wykonawczy, kt�ry podlega wykonaniu. Tytu� ten jest dokumentem urz�dowym. W razie zagini�cia go wierzyciel mo�e wyst�pi� o wydanie ponownego tytu�u wykonawczego. S�dem w�a�ciwym do wydania ponowego tytu�u wykonawczego jest s�d, kt�ry wyda� pierwotny tytu� wykonawczy (uchwa�a SN z dnia 10 maja 1979 r� III CZP 24/79, OSNCP 1979, z. 11, poz. 210). W post�powaniu o ponowne wydanie tytu�u wykonawczego wierzyciel powinien wykaza�, �e utraci� wydany mu tytu� wbrew swej woli.

2. Ponowne wydanie tytu�u wykonawczego zamiast utraconego mo�e jedynie nast�pi� na mocy postanowienia s�du wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Post�powanie to jest dwufazowe. W pierwszej fazie s�d bada, czy nast�pi�a utrata tytu�u i ko�czy si� ona postanowieniem odmownym, je�li wyjdzie na jaw, �e tytu� istnieje. Je�eli za� s�d ustali, i� nast�pi�a utrata tytu�u, to w�wczas wydaje postanowienie uwzgl�dniaj�ce wniosek. W orzeczeniu z dnia 5 maja 1967 r., I CZ 39/67 (OSPiKA 1968, poz. 119) S�d Najwy�szy stwierdzi�, �e wierzyciel nie musi przeprowadzi� zupe�nego dowodu, �e wydany tytu� wykonawczy utraci�, dow�d taki bowiem – jako dotycz�cy okoliczno�ci negatywnej (nieposiadania tytu�u), – mo�e by� nader trudny do przeprowadzenia. Do wydania ponownego tytu�u wykonawczego na podstawie art. 794 k.p.c. wystarczy jedynie uwiarogodnienie przez wierzyciela, �e utraci� wydany mu tytu� wykonawczy. Kwestia za�, czy przytoczone we wniosku wierzyciela okoliczno�ci utraty tytu�u s� wiarogodne, podlega kontroli s�du, kt�ry ocenia t� kwesti� po przeprowadzeniu rozprawy (art. 794 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *