Archiwa

Autorskie prawa majątkowe cechują się

Mimo bowiem iż utwoiy, w stosunku do których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął, mogą być w zasadzie swobodnie wykorzystywane przez zain-teresowane ich eksploatacją podmioty, ustawa wprowadza z tytułu takiego użytkowania opłaty od producentów i wydawców, stanowiące odpowiednik wynagrodzenia za korzystanie z utworu i przeznaczone na popieranie bieżącej, współczesnej twórczości – por. art. 40 ustawy (patrz też rozdział VIII 2.2).

Ad 2). Autorskie prawa majątkowe cechują się także możliwością obrotu nimi, a więc ich zbywania. Nie chroni ich to jednak przed wygaśnięciem, które następuje niezależnie od tego, czy prawa te zostały przeniesione na inny podmiot, czy też przez cały okres swojego bytu prawnego pozostają przy podmiocie pierwotnie uprawnionym. Kwestia zbywania (przenoszenia) praw autorskich zostanie omówiona odrębnie w rozdziale VI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *