jysk zwroty
Archiwa

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe mogą być ponadto wnoszone do spółek tytułem wkładów. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przedmiotem aportu (wkładu niepieniężnego) może być każde prawo majątkowe, jeżeli jest zbywalne i może wejść jako aktyw do bilansu, czyli ma wymienią, możliwą do ustalenia wartość księgową (por. uchwałę SN z 20.5.1992 r., III CZP 32/91 nie publ. oraz postanowienie SN z 19.9.1990 r., III CRN 81/90 PUG, nr 5/1991, poz. 25).

Omawiane prawa mogą być ponadto charakteryzowane w ujęciu rachunkowym. Z tego punktu widzenia podstawowe terminy je opisujące to aktywa i pasywa oraz zyski i straty. Prowadzona przez przedsiębiorcę księgowość ma znaczenie informacyjne. Prawidłowo sporządzana sprawozdawczość rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji w obrocie rynkowym, dostarczając wiadomości o stanie majątkowym danego podmiotu na określony dzień bilansowy (bilanse), jak i w ujęciu dynamicznym (rachunki zysków i strat).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *