Bardziej skomplikowanie przedstawia się

Dosyć oczywisty wydaje się zakaz nieprzenoszenia na inne podmioty praw osobi-stych, które nie mogą w żadnym wypadku stanowić przedmiotu obrotu. Ma to dawać twórcy gwarancję, iż jego wysiłek i pomysłowość będą z nim kojarzone przy komu-nikowaniu utworu innym osobom oraz że przypisywana mu twórczość nie będzie poddawana budzącym jego zastrzeżenia zniekształceniom.

Bardziej skomplikowanie przedstawia się kwestia sukcesji praw osobistych po śmierci twórcy. Co prawda, nie ma wówczas przejścia tych praw na spadkobierców, którzy nie mogą ich dziedziczyć (por. art. 922 § 1 KC) i wobec tego nie mogą w związku z nimi określać się mianem podmiotów praw autorskich. Mimo to nastę- pcy prawni twórców wyposażeni zostali przez ustawodawcę w określone uprawnienia w zakresie ochrony praw osobistych po śmierci swojego poprzednika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>