Archiwa

Czym są tytuły egzekucyjne?

Prawomocność orzeczenia sąd bada w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności. Jednakże jeżeli orzeczenie przybiera postać postanowienia, to należy zaznaczyć, że postanowienie wydane w postępowa-

niu procesowym staje się skuteczne z chwilą ogłoszenia go lub podpisania sentencji (art. 360 k.p.c.) i z tą chwilą wykonalne (art. 396 k.p.c.). Postanowienia zaś wydane w postępowaniu nieprocesowym stają się wykonalne po upra-womocnieniu (art. 521 k.p.c.), a wyjątkowo przed uprawomocnieniem, jeżeli przepis szczególny tak stanowi (np. art. 578 k.p.c.).

Tytułem egzekucyjnym jest nie tylko orzeczenie sądu wydane w sprawie cywilnej, ale także w sprawie karnej, jeżeli obejmuje obowiązek świadczenia. W uchwale z dnia 9 sierpnia 1993 r., lii CZP 106/93, Sąd Najwyższy zawarł następującą tezę: „podstawę egzekucji kary grzywny, pieniężnej kary porząd-kowej oraz obciążających skazanego kosztów sądowych orzeczonych w postę-powaniu karnym stanowi odpis orzeczenia lub wyciąg ze wzmianką o wykonal-ności, będący tytułem wykonawczym w rozumieniu art. 127 kodeksu karnego wykonawczego, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 142 § 1 tego kodeksu”.

Orzeczenia sądu szczególnego są także tytułami egzekucyjnymi, np. orzecze-nia sądu wojskowego są zrównane z orzeczeniami sądów karnych (art. 563 k.p.k.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *