prawnik andrychów
Archiwa

Czynności egzekucyjne

Termin ten wystarczy na to, by ściągnąć akta od drugiego organu egzekucyjnego w celu rozpoznania sprawy. Jednocześnie sąd określi tryb egzekucji właściwy dla danego organu, w którym dalsze czynności egzekucyjne mają być prowadzone. Może więc być to tryb egzekucji sądowej lub administracyjnej, w zależności od tego, któremu organowi sprawa zostanie przekazana. Przy wydawaniu postanowienia sąd powinien wziąć pod uwagę stopień zaawansowania każdego z postępowań egzekucyjnych oraz rodzaj obowiązków dłużnika wynikających z tytułu. Obowiązek rozważenia przez sąd wymienionych okoliczności przewidzianych w ustawie ma na celu przeciwdziałanie m.in. takim sytuacjom, w których może dojść do zbędnej zwłoki w egzekucji prowadzonej dla dużej kwoty i bardzo zaawansowanej na skutek wszczęcia egzekucji w innym trybie dla stosunkowo małej kwoty.

3. Sąd wydaje rozstrzygnięcie w formie postanowienia, przy czym w jego sentencji powinien orzec, który organ ma dalej prowadzić obie egzekucje w trybie dla niego właściwym oraz jakie czynności egzekucyjne z dotychczas dokonanych pozostają w mocy. Przekazanie obu egzekucji danemu organowi sprawi, że będzie on prowadził jeedną egzekucję i stosował przepisy dla niego właściwe, chyba żeby przepis szczególny odsyłał do innych unormowań (np. art. 838 k.p.c. i art. 12 ustawy o post. egzek. w adm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *