Tablice Informacyjne / Poznań - tablice ogłoszeniowe - gabloty szklane - pylon reklamowy - citylight - witacz
Archiwa

Czynności podejmowane przez komornika

W celu wykonania zajęcia wierzyciel zwraca się do komornika właściwego zgodnie z art. 844, 880, 889 i 895 k.p.c. do wniosku powinien dołączyć postanowienie z zarządzeniem tym-czasowym zaopatrzonym klauzulą wykonalności. Komornik zaś podejmuje czynności przewidziane w art. 845 i nast., art. 881 i nast., art. 889 i nast. oraz art. 896 i nast. k.p.c.

Dokonując wyboru zabezpieczenia wierzyciel powinien uwzględnić stopień jego uciążliwości dla dłużnika. Okoliczność ta wiąże się z uregulowaniem wyni-kającym z art. 799 k.p.c., co może mieć znaczenie przy dochodzeniu roszczenia odszkodowawczego z art. 746 k.p.c.

4. Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipo-teka przymusowa). Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie tymczasowego zarządzenia sądu, przy czym jest ona wtedy hipoteką kaucyjnąą, tj. zabezpieczającą wierzytelności o nie ustalonej wysokości do oznaczonej sumy najwyższej (art. 109 ust. 1, art. 110, 111, 102 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – Dz.U. Nr 19, poz. 149 z późn. zm.). W celu uzyskania wpisu hipoteki przymusowej wierzyciel składa w sądzie rejo-

nowym wniosek wraz z dołączonym doń zarządzeniem tymczasowym zaopa-trzonym w klauzulę wykonalności (art. 38 ust. 1, art. 31 ust. 1 powołanej ustawy). W zarządzeniu tymczasowym powinna być określona nieruchomość i wskazana księga wieczysta oznaczenie to należy powtórzyć we wniosku o wpis hipoteki przymusowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *