Archiwa

Jest to pewna niekonsekwencja

Jest to pewna niekonsekwencja, skoro w nadrzędnej w stosunku do powyżej powołanego roz-porządzenia wykonawczego ustawie z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88) znajduje się wyraźne postanowienie, iż wpis tymczasowy określa się w tych sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie da się ustalić w chwili jego wszczęcia (por. art. 31 ust. 1 tej ustawy). Poza tym w rozporządzeniu wykonawczym nie egzemplifikuje się w ogóle przypadku ochrony praw pokrewnych, co może w praktyce powodować, iż będą one w kontekście związanych ze wszczynaniem ochrony opłat inaczej traktowane.

Wpis tymczasowy powinien być więc pobierany w sprawach o ochronę osobistych praw autorskich lub osobistych praw pokrewnych, natomiast w przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich lub majątkowych praw pokrewnych tylko wtedy, gdy w chwili wnoszenia pozwu nie da się określić wartości przedmiotu sporu. W pozostałych sprawach o naruszenie praw majątkowych wskazane jest uiszczanie wpisu stosunkowego na zasadach ogólnych.

W przypadku wnoszenia wpisu tymczasowego konkretna wysokość wpisu osta-tecznego, ustalana w orzeczeniu kończącym sprawę w pierwszej instancji, powinna być odpowiednio uzasadniona: w sprawach o prawa niemajątkowe – stanem majątkowym strony obciążonej oraz rodzajem sprawy i stopniem jej zawiłości, w sprawach zaś o prawa majątkowe – wartością przedmiotu sporu, ustaloną w toku postępowania. Po wydaniu wyroku może wobec tego okazać się, iż wpis tymczasowy i ostateczny nie pokrywają się. Jeżeli pieiwszy z nich będzie wyższy od drugiego, poszkodowany, który uzyskał zasądzenie roszczenia na swoją rzecz, ma prawo do otrzymania zwrotu powstałej nadwyżki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *