kancelaria prawna warszawa centrum
Archiwa

Kiedy jest wydawane zarządzenie tymczasowe?

Art. 732. Sąd wydaje zarządzenie tymczasowe na wniosek, a w wypad-kach, w których postępowanie może być wszczęte bez wniosku – także z urzędu.

1. Jest regułą, że zarządzenie tymczasowe sąd wydaje na wniosek w postę-powaniu procesowym złożony przez powoda, a w postępowaniu nieprocesowym – przez wnioskodawcę. W postępowaniu procesowym wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego może również zgłosić interwenient uboczny, jest on bowiem uprawniony do wszelkich czynności dopuszczalnych według stanu sprawy (art. 79 k.p.c.).

2. Prokurator może także złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego (art. 7 k.p.c.).

3. Organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zgłaszać wnioski o zabezpieczenie powództwa w sprawach alimentacyjnych, w sprawach o ochronę konsumentów (art. 61 § 1 k.p.c.), w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 462 k.p.c.). Wykaz tych organizacji ustala Minister Sprawiedliwości.

4. Wydawanie zarządzeń tymczasowych z urzędu może mieć miejsce w tych wypadkach, w których postępowanie może być wszczęte bez wniosku, a mia-nowicie:

a) w sprawach alimentacyjnych (art. 753 i 754 k.p.c.),

b) w sprawach nieprocesowych, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu (np. art. 506, 570, 635 § 1 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *