Archiwa

Kolejny skutek ułamkowego charakteru wspólności majątkowych

Kolejny skutek ułamkowego charakteru wspólności majątkowych praw autorskich do utworu współautorskiego to prawo każdego ze współtwórców domagania się, aby wspólność ta została zniesiona. Co do sposobu zniesienia współautorskiej wspólności, to może on zostać przez współtwórców ustalony w drodze umowy cywilnoprawnej, a w razie jej braku i powstania sporu między uprawnionymi – w drodze orzeczenia sądowego.

W przypadku wspólności majątkowych praw autorskich do utworu współautorskiego jako dobra niematerialnego zniesienie jej polegać może zasadniczo na przeniesieniu tych praw na inny podmiot i podziale uzyskanej z tego tytułu kwoty między współtwórców, według wartości ich udziałów, albo na przyznaniu majątkowych praw do danego utworu jednemu ze współtwórców, przy jednoczesnej spłacie pozostałych wspólnie uprawnionych.

Warte uwagi jest odesłanie przy regulacji autorskich praw majątkowych, przysługujących współtwórcom (por. art. 9 ust. 5 ustawy) do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywil-nego o współwłasności w częściach ułamkowych (por. art. 196-221 KC). Oznacza to bowiem, iż utwór współautorski traktowany jest na analogicznych zasadach jak rzecz stanowiąca współwłasność kilku osób, ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie rozporządzania swoimi udziałami, zarządem wspólnym przedmiotem prawa, korzystania z niego oraz procedury znoszenia współwłasności. Przepisy Kodeksu cywilnego wchodzą przy tym w zastosowanie odnośnie do rozstrzygania tych kwestii, które nie zostały w ustawie wyraźnie unormowane (por. art. 9 ust. 1-4 ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *