Kto jest stałym biegłym sądowym?

2. W art. 813 § 1 k.p.c. rozróżnia się stałych biegłych sądowych i nie stałych biegłych. Stałym biegłym sądowym jest biegły ustanowiony przez prezesa sądu wojewódzkiego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1959 r. o biegłych sądowych (Dz.U. Nr 57, poz. 345) i wpisany na listę prowadzoną przez prezesa sądu. Natomiast nie stały biegły sądowy nie jest wpisany na listę biegłych, a powoływany jest tylko do konkretnej sprawy. Pierwszy biegły składał już przyrzeczenie sumiennego wykonywania obowiązków biegłego przed wpisaniem go na listę biegłych i komornik, powołując go, przypomina mu przed przystąpieniem do czynności ważność złożonego przyrzeczenia –

. Drugi zaś przed przystąpieniem do czynności składa wobec komornika zapewnienie sumiennego i bezstronnego spełnienia obowiązku według formuły określonej w § 46 rozp. w sprawie czynn. komorników.

3. Komornik, powołując biegłego, powinien przestrzegać art. 278 i n.k.p.c., a w szczególności pamiętać, że: a) istnieje obowiązek wysłuchania wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru, b) istnieje obowiązek przyjęcia funkcji biegłego, chyba że zachodzą przyczyny, jakie uprawniają świadka do odmowy zeznań, a ponadto z powodu przeszkody, która uniemożliwia wydanie opinii, c) strona może żądać wyłączenia biegłego z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego, d) złożona przez biegłego opinia powinna zawierać jej uzasadnienie, e) biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę przy ustalaniu wynagrodzenia komornik kieruje się przepisami o wynagrodzeniu biegłych w postępowaniu sądowym (§ 48 rozp. w sprawie czynn. komorników), f) za nie usprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia zapewnienia lub opinii albo za nie usprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii, sąd – po uprzednim zawiadomieniu go przez komornika – skaże biegłego na grzywnę (§ 47 rozp. w sprawie czynn. komorników), g) do wezwania i przesłuchania biegłych stosuje się ponadto przepisy o świadkach, z wyjątkiem przepisów o przymusowym sprowadzeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>