Archiwa

Mimo powyższego władztwa

Podobnie statusu podmiotu praw autorskich nie będzie miała w świetle obowiązującego prawa wyposażona w osobowość prawną szkoła artystyczna. Łączy jąbowiem ze studentem stosunek nie prawa cywilnego, ale prawa administracyjnego, gdyż jest ona typowym zakładem administracyjnym, podobnie jak szpital czy biblioteka. Uczelnia posiada w stosunku do studenta określone władztwo administracyjne, związane z przebiegiem jego studiów (np. odnośnie do podejmowania decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów), a wynikające z konkretnych aktów ustawowych (por. np. ustawę z 12.9.1990 r. o szkolnictwie wyższym – Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zrn.).

Mimo powyższego władztwa nie ma automatyzmu w nabywaniu praw autorskich przez szkołę wyższą do prac plastycznych wykonanych w trakcie przebiegu kształcenia przez poszczególnych jej studentów. Pracami tymi uczelnia może dysponować jedynie w charakterze dokumentów procesu dydaktycznego, zgodnie z tym przeznaczeniem nimi zarządzając. Oczywiście, możliwe jest zarówno szczegółowe uregulowanie trybu postępowania ze studenckimi pracami w obowiązujących w danej szkole regulaminach organizacyjnych, jak i nabycie określonych uprawnień autorskoprawnych do tych prac na drodze zawarcia stosownych umów prawa cywilnego z osobami wyłącznie uprawnionymi, czyli studentami, które to umowy powinny być podpisywane jak najwcześniej po powstaniu danego dzieła plastycznego. W każdym bądź razie w przypadku braku jakichkolwiek unormowań w tym zakresie uznać należy, iż podmiotem praw autorskich do pracy dyplomowej czy innego utworu, wykonanego w związku z pobieraną nauką będzie student, czyli twórca „szkolnego” dzieła.

Przykład powyższy ukazuje, iż przy rozpatrywaniu kwestii z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym zagadnienia podmiotu wyłącznie uprawnionego do konkretnego dobra niema-terialnego, zawsze sięgać należy do szczególnych unormowań ustawy, nie próbując tworzyć sprze-cznych z nią konstrukcji prawnych na potrzeby specyficznych stanów faktycznych, które siłą rzeczy nie mogą znaleźć wyraźnego odzwierciedlenia w generalnie skonstruowanej regulacji auto- rskoprawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *