Kancelaria Poczwardowski
Archiwa

Mimo to przy ustalaniu, czy określonej osobie

Mimo to przy ustalaniu, czy określonej osobie może być przyznany status artysty wykonawcy, jeżeli nie można jej zakwalifikować do jednej z tradycyjnych, rodzajowych grup wykonawczych, takich jak np. instrumentaliści czy aktorzy, ocenić należy, czy brane pod uwagę dobro niematerialne może być uznane za artystyczne wykonanie w rozumieniu ustawy. Dopiero na tej podstawie uznać można, iż określonej osobie przysługują prawa wykonawcze do tego dobra i że ze względu na jego stworzenie możemy ją uważać za artystę wykonawcę.

Oczywiście, także w przypadku osób, mających zawodowe kwalifikacje, wynikające z ukończenia odpowiedniej szkoły artystycznej, nie można przy ocenie efektów ich działalności poprzestawać na mechanicznym stosowaniu wobec nich ochrony z tytułu praw pokrewnych. Konieczne jest każdorazowe zbadanie wystąpienia w ocenianym dziele ustawowych cech artystycznego wykonania, gdyż, podobnie jak w zakresie prawa autorskiego, podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu praw wykonawczych staje się ze względu na wykreowanie przedmiotu ochrony, nie zaś posiadanie konkretnych cech osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *