Mimo to przy ustalaniu, czy określonej osobie

Mimo to przy ustalaniu, czy określonej osobie może być przyznany status artysty wykonawcy, jeżeli nie można jej zakwalifikować do jednej z tradycyjnych, rodzajowych grup wykonawczych, takich jak np. instrumentaliści czy aktorzy, ocenić należy, czy brane pod uwagę dobro niematerialne może być uznane za artystyczne wykonanie w rozumieniu ustawy. Dopiero na tej podstawie uznać można, iż określonej osobie przysługują prawa wykonawcze do tego dobra i że ze względu na jego stworzenie możemy ją uważać za artystę wykonawcę.

Oczywiście, także w przypadku osób, mających zawodowe kwalifikacje, wynikające z ukończenia odpowiedniej szkoły artystycznej, nie można przy ocenie efektów ich działalności poprzestawać na mechanicznym stosowaniu wobec nich ochrony z tytułu praw pokrewnych. Konieczne jest każdorazowe zbadanie wystąpienia w ocenianym dziele ustawowych cech artystycznego wykonania, gdyż, podobnie jak w zakresie prawa autorskiego, podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu praw wykonawczych staje się ze względu na wykreowanie przedmiotu ochrony, nie zaś posiadanie konkretnych cech osobowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>