Archiwa

Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Odpowiedzialność Skarbu Państwa może przeto opierać się tylko na przesłankach przewidzianych w art. 418 k.c. (wyrok SN z dnia 7 października 1977 r„ I CR 362/77, OSNCP 1978, z. 8, poz. 142).

6. Stosunek art. 769 § 1 i 2 k.p.c. do przepisów kodeksu pracy zawartych w dziale piątym rozdziale I wyjaśniła uchwała połączonych Izb Cywilnej i Adminis-tracyjnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 kwietnia 1 989 r., III CZP 49/88 (OSNCP 1989, z. 9, poz. 128). Teza tej uchwały ma następujące brzmienie: „Artykuł 769 k.p.c. przewidujący solidarną odpowiedzialność komornika jako organu egzekucyjnego i Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez komornika umyślnie lub przez niedbalstwo wyłącza – w zakresie w nim unormowanym – stosowanie przepisów działu piątego rozdziału I kodeksu pracy.” W uzasadnieniu jej podkreślono, że komornik jest pracownikiem państwowym, powołanym do pełnienia czynności egzekucyjnych i innych wskazanych w ustawach. Jest on pracownikiem samodzielnym, niezależnym od stron w rozstrzyganiu i wykonywaniu czynności, a podległym w drodze nadzoru sądowi. Samodzielność komornika wynika przede wszystkim z jego kompetencji do orzekania w przedmiocie zawieszenia i umorzenia postępowania, kosztów postępowania, jak również z jego odpowiedzialności określonej w art. 769 § 1 k.p.c., który jest przepisem prawa materialnego. Jest to przepis szczególny w stosunku do art. 120 § 1 k.p., według którego pracownik nie odpowiada za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej z winy nieumyślnej, jeżeli wyrządzenie szkody nastąpiło przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *