Archiwa

Orzeczenie wierzytelności

4. Postawienie przez bank kredytu w stan wymagalności jest jednostronną czynnością prawną banku, która ma moc prawną tytułu wykonawczego (posta-nowienie SN z dnia 20 marca 1 986 r., II CZ 4/86, OSNCP 1987, z. 4, poz. 61).

5. Wyciągi z ksiąg banków oraz inne dokumenty związane z dokonywaniem czynności bankowych, stwierdzające zobowiązania na rzecz banków i zaopa-trzone w oświadczenie, że oparte na nich roszczenia są wymagalne, mają moc tytułów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich sądowych klauzul wykonalności (art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – prawo bankowe – Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z późn. zm.).

6. Ugody zawarte przed komisją pojednawczą w sprawach o roszczenia pracownicze, po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności, są tytułami wyko-nawczymi (§ 12 i 15 rozp. Min. Spraw, z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie komisji pojednawczych – Dz.U. z 1 985 r.. Nr 28, poz. 123).

7. Po ukończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z ustalonej listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu (art. 170 § 1 prawa upadł.). Tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu jest wyciąg z listy wierzytelności, łącznie z wypisem prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ zawarty wtoku postępowania upadłościowego. Jest również tytułem egzekucyjnym przeciwko temu, kto dał zabezpieczenie wykonania układu, jeżeli złożony został w sądzie dokument stwierdzający danie zabezpieczenia (art. 197 § 1 prawa upadł.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *