Archiwa

Osoby uprawnione do alimentacji

4. W post�powaniu o ponowne wydanie tytu�u wykonawczego okoliczno��, �e wierzyciel nie wie, co si� sta�o z tytu�em wykonawczym, niekoniecznie musi �wiadczy� o tym, �e tytu� nie zosta� przeze� utracony. W�a�nie nie�wiadomo�� tego, co si� sta�o z posiadanym uprzednio dokumentem, jest jednym z przejaw�w jego utraty (postanowienie SN z dnia 8 grudnia 1977 rr., I CZ 132/77, OSNCP 1978, z. 9, poz. 1 64).

5. Art. 203 � 4 k.p.c. stosuje si� odpowiednio w post�powaniu egzekucyjnym. S�d wi�c powinien uzna� za niedopuszczalne cofni�cie wniosku o wydanie nowego tytu�u wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.), je�eli z okoliczno�ci sprawy wynika, �e cofni�cie to ra��co narusza interes osoby upraw- nionej do alimentacji (orz. SN z dnia 3 maja 1967 r., II CZ 31/67, OSNCP 1967, z. 11, poz. 208).

6. Na postanowienie s�du oddalaj�ce wniosek o ponowne wydanie tytu�u wykonawczego, a tak�e uwzgl�dniaj�ce ten wniosek przys�uguje za�alenie.

7. W trybie art. 794 k.p.c. nast�puje ponowne wydanie tytu�u zamiast utraconego w tych wypadkach, w kt�rych przepisy szczeg�lne zwalniaj� od nadawania tytu�om egzekucyjnym klauzuli wykonalno�ci i pozwalaj� na prowadzenie egzekucji na podstawie samego tytu�u egzekucyjnego zaopatrzonego we wzmiank� o wykonalno�ci (np. � 1 ust. 5 rozporz�dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 1 pa�dziernika 1991 r. w sprawie szczeg�owego trybu post�powania przy zabezpieczaniu spadku i sporz�dzaniu spisu inwentarza – Dz.U. Nr 92, poz. 411) lub nawet bez takiej wzmianki (np. art. 762 � 4 k.p.c.). W art. 794 k.p.c. jest mowa o ponownym wydaniu tytu�u wykonawczego, a nie o ponownym nadaniu klauzuli wykonalno�ci (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 162).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *