Archiwa

Podstawa tytułu egzekucyjnego

5. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy wierzyciela i przeciwko następcy dłużnika wchodzi w rachubę także w tych wypadkach, w których wszczęcie egzekucji jest dopuszczalne na podstawie tytułu egzekucyjnego bez klauzuli wykonalności. Wyciągi z ksiąg banków, o których mowa w art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – prawo bankowe (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z późn. zm.), oraz inne dokumenty związane z dokonywaniem czynności bankowych stwierdzające zobowiązania na rzecz tych banków i zaopatrzone w oświadczenie, że oparte na nich roszczenia są wymagalne, mają moc tytułów wykonawczych (art. 53 ust. 2 prawa bankowego) także wówczas, gdy dotyczą wierzytelności nabytej przez bank na podstawie umowy przelewu (art. 509 § 1 k.c.), chyba że z wierzytelnością tą były związane zastrzeżenia co do sposobu i drogi jej dochodzenia lub egzekwowania (uchwała SN z dnia 25 marca 1992 r„ III CZP 20/92).

6. Paragraf 1 ma zastosowanie w razie zmian w prawie rozporządzania spo-wodowanych ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak również wygaśnięcia funkcji tych osób (art. 788 § 2 k.p.c.). Por. uwagi do art. 780 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *