Archiwa

Prawa osobiste do utworu współautorskiego

Mamy więc tutaj do czynienia z nietypową sytuacją prawną kiedy to prawa fun-kcjonują mimo nieistnienia podmiotu z ich tytułu uprawnionego. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja praw majątkowych (por. rozdział IV), które sąprawami czasowymi i mogą przejść na spadkobierców (będą oni wówczas z ich tytułu wyłącznie upraw-nionymi podmiotami praw autorskich).

Prawa osobiste do utworu współautorskiego nie sąprawami przysługującymi współtwórcom wspólnie. Poszczególne prawa osobiste (por. art. 16 ustawy) należą odrębnie do każdego ze współautorów, z tym że niektóre z tych praw mogą być wy-konywane tylko pod warunkiem zgodnych postanowień wszystkich współuprawnio- nych, np. jeżeli chodzi o prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.

Wymóg wspólnego podejmowania decyzji w powyższym zakresie wiąże się z tym, iż rozstrzygnięcia takie mają wpływ na sytuację materialną wszystkich współtwórców i dlatego też nie powinny być podejmowane bez ich uprzedniej zgody. Podobne zastrzeżenie dotyczy osobistych praw autorskich do wkładów samoistnych, będących odrębnymi utworami, które powinny być wykonywane przez osoby uprawnione bez uszczerbku dla pozostałych współtwórców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *