kancelaria radcy prawnego bielawa
Archiwa

Prawo wyłączne

Prawo wyłączne (majątkowe prawo autorskie) do korzystania z utworu dotyczy eks-ploatacji dzieła przez podmiot wyłącznie uprawniony (dysponenta majątkowych praw autorskich). Inny jest tytuł prawny do korzystania z utworu przez licencjobiorcę. Nie posiada on praw majątkowych, a jedynie względne uprawnienie do korzystania z utworu, wypływające z umownego upoważnienia, udzielonego przez podmiot praw wyłącznych. Po stronie tego podmiotu majątkowe prawa autorskie nie ulegają wobec tego uszczupleniu na skutek zawieranych przez niego umów licencyjnych.

Podsumowując powyższe uwagi na temat rozporządzania utworem i korzystania z niego można skonstatować, że korzystać z przedmiotu praw autorskich mogą zarówno podmioty tych praw, jak i inne osoby – te pierwsze z mocy ustawy, te drugie zaś na mocy umów licencyjnych. Umowy rozporządzające służą do przenoszenia praw autorskich, czyli wyłącznego władztwa nad utworem, umowy licencyjne natomiast prowadzą do ustanawiania na rzecz licencjobiorców względnych uprawnień do korzystania z chronionego prawem autorskim dzieła (bliżej na ten temat patrz rozdział VI).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *