Jak załątwić mienie przesiedleńcze z Anglii do Polski
Archiwa

Prawomocne czynności komornika

Natomiast jeżeli czynność komornika jest już prawomocna, to powstaje wówczas pytanie, w jakich rodzajach spraw sąd może podjąć działania w ramach art. 759 § 2 k.p.c. Odpowiedź na nie zależy od tego, czy z prawomocną czynnością komornika łączy się powstanie skutków materialnopraw- nych czy też procesowych. Jeżeli powstały już skutki materialnoprawne w związku z prawomocnością czynności egzekucyjnych, zachodzi niemożność skutecznego wydawania przez sąd z urzędu omawianych zarządzeń. Niejednokrotnie bowiem dotyczą one praw nabytych przez osoby trzecie, tak że ingerencja sądu nie może ich naruszać. Jeżeli w wyniku prawomocnej czynności komornika powstają wyłącznie skutki procesowe, sąd może uchylić ją, ale tylko przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego.

Mogą się zdarzyć wypadki dokonania czynności przez komornika wyłączo-nego z mocy ustawy albo pozbawienia strony możności działania lub należytej reprezentacji. Są one wyszczególnione w art. 402 k.p.c. dotyczącym wznowienia postępowania. W literaturze utrwalił się powszechnie pogląd o niedopu-szczalności skargi o wznowienie postępowania egzekucyjnego (M. Sawczuk: Wznowienie postępowania cywilnego. Warszawa 1970, s. 6). Usunięcie zatem takich uchybień może nastąpić w trybie art. 759 § 2 k.p.c., gdy postępowanie egzekucyjne jest w toku, bądź też w postępowaniu wszczętym na podstawie rewizji nadzwyczajnej (J. Krajewski: Dopuszczalność rewizji nadzwyczajnej od postanowień i zarządzeń, NP 1964, nr 7-8, s. 316), jeśli uległo ono już zakoń-czeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *