Rewizja

Rewizja osobista może być dokonana tylko w mieszkaniu lub pomieszczeniu dłużnika. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza mieszkaniem, przedsiębiorsttwem, zakładem i gospodarstwem dłużnika może nastąpić tylko za pisemnym zezwoleniem właściwego prezesa sądu rejonowego, tzn. prezesa, przy którym działa komornik. Przeszukanie odzieży, którą dłużnik ma na sobie, nie może być dokonane w miejscu publicznym. Jeżeli osoba, której odzież ma być przeszukana, jest odmiennej płci niż komornik, przeszukania odzieży powinna dokonać osoba tej samej płci pod nadzorem komornika (§ 51 rozp. w sprawie czynn. komorników). Jedynie w wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.

4. Przeszukanie odzieży domownika lub innej osoby może nastąpić tylko w mieszkaniu i tylko wtedy, jeżeli komornik w czasie dokonywania czynności w mieszkaniu dłużnika zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty domownikowi lub innej będącej wówczas w mieszkaniu osobie.

5. Przeszukanie odzieży u osoby wojskowej wykonuje w obecności komornika żołnierz wyznaczony w tym celu przez jego bezpośredniego przełożonego, do którego komornik powinien się zwrócić o dokonanie tej czynności (§ 8 zarzą- dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 1967 r. w sprawie asystowania organów wojskowych i udzielania przez nie pomocy przy czynnościach egzekucyjnych – M.P. Nr 22, poz. 104). To samo dotyczy funkcjonariusza Policji (§ 7 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1992 r. w sprawie udzielania pomocy bądź asysty organom egzekucyjnym przez organy Policji, Urzędu Ochrony Państwa lub Straży Granicznej – M.P. Nr 36, poz. 268).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>