Archiwa

Rozpoznanie skargi

W razie zaskarżenia czynności komornika w toku licytacji termin tygodniowy nie obowiązuje, bo skargę powinno się zgłosić niezwłocznie sędziemu nadzorującemu jej przebieg: tygod-niowy termin nie obowiązuje również w razie zaskarżenia przybicia ruchomości skarga bowiem powinna być zgłoszona do protokołu licytacji (art. 986, 870 § 1 k.p.c.). Można żądać przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia skargi (art. 1 67 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). O przywróceniu terminu do wniesienia skargi orzeka sąd rejonowy. Rozpoznanie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 766 k.p.c.), może też sąd dla jej rozpoznania wyznaczyć roz-prawę, jednakże skargę na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną roz-strzyga sąd po przeprowadzeniu rozprawy (art. 768 k.p.c.).

4. Rozstrzygnięcie sądu zawarte w postanowieniu załatwiającym skargę może zmierzać do uchylenia czynności komornika i polecenia mu dokonania innych określonych czynności, uchylenia czynności komornika i przyprowadzenia przez sąd prawidłowych czynności, tylko uchylenia czynności, np. jeżeli czynność komornika polegająca na wprowadzeniu wierzyciela w poosiadanie nieruchomości jest wadliwa, sąd ogranicza się tylko do uchylenia zaskarżonej czynności, ponieważ nie może w tym trybie zobowiązać dłużnika do oddania nieruchomości wierzycielowi (uchwała SN z dnia 4 maja 1972 r., III CZP 24/72, OSNCP 1972, poz. 212), wreszcie do oddalenia skargi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *