Archiwa

Skarga i zażalenie

5. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia lub zarządzenia, chyba że sąd – uwzględniając wniosek skarżącego – zawiesi w całości lub części postępowanie egzekucyjne (art. 821 § 1 k.p.c.). Zawieszenie postępowania sąd może uzależnić od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia. Jeżeli dłużnik zabezpieczy spełnienie swego obowiązku, sąd może uchylić dokonane czynności egzekucyjne, z wyjątkiem zajęcia (art. 821 § 2 k.p.c.).

6. Zażalenie na postanowienie sądu załatwiającego skargę na czynności komornika przysługuje tylko w wypadkach przewidzianych przez przepis szcze-gólny, np. ukaranie przez komornika grzywną (art. 768 k.p.c.), zawieszenie lub umorzenie postępowania przez komornika (art. 828 k.p.c.), orzeczenie o kosz-tach egzekucyjnych (art. 770 k.p.c.). Zażalenie przysługuje również na postano-wienie sądu zmierzające do zakończenia postępowania, którym sąd oddalił skargę na czynności komornika (uchwała SN z dnia 28 listopada 1969 r., III CZP 86/69 – OSNCP 1970, poz. 105), uchylające czynność komornika, gdy zaska-rżone postanowienie zmierza do zakończenia postępowania, co uzasadnione jest przepisem art. 394 § 1 in principio k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 i art. 767 § 3 k.p.c. (postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 1 986 r., III CRN 40/86 – OSNCP

1987, z. 7, poz. 102 z glosą F. Zedlera, OSPiKA 1987, nr 5-6, poz. 124). Zażale-nie na postanowienie sądu przysługuje także w wypadkach przewidzianych w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 k.p.c., nie przysługuje zaś w innych wypadkach przewidzianych w tym przepisie ze względu na wyraźne ich unormowanie w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym (art. 770, 828 k.p.c.) lub ze względu na nieprzyznanie tego środka odwoławczego (art. 950, 1055 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *