Archiwa

Strony i uczestnicy postępowania

Temu celowi służy postępowanie o wyjawienie majątku (art. 913-920 k.p.c.), chyba że chodzi o sprawy alimentacyjne, w któ- rych komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamiesz-kania (art. 1086 § 1 k.p.c.). Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są składać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody (art. 3 § 1 k.p.c.).

3. Wyjaśnienia mogą być złożone w formie ustnej lub pisemnej, zależnie od decyzji żądającego organu egzekucyjnego.

4. Organ egzekucyjny powinien zakreślić termin do złożenia wyjaśnień (art. 164 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

5. Organ egzekucyjny może zasięgać informacji od organów administracji państwowej (obecnie organów gmin – por. art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektó-rych ustaw – Dz.U. Nr 34, poz. 198), instytucji i osób nie uczestniczących w postępowaniu w celu uzyskania określonych wiadomości pomocnych do pro-wadzonej egzekucji. Chodzi tu m.in. o informacje w sprawach alimentacyjnych od organów policji o miejscu zamieszkania i miejscu pracy dłużnika, od rejono-wych organów rządowej administracji ogólnej o majątku i dochodach dłużnika (art. 1086 § 1 k.p.c.).

6. Od złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji można się uchylić z przy-czyn, które uzasadniają według kodeksu odmowę przedstawienia dokumentów (art. 248 k.p.c.), złożenia zeznań w charakterze świadka (art. 261 § 1 k.p.c.) albo odmowę odpowiedzi na zadane pytania (art. 261 § 2 k.p.c.).

7. Sankcje za niezastosowanie się do wezwania organu egzekucyjnego przewidziane są w art. 762 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *