komornik tomaszów
Archiwa

Uprawdopodobnienie i uwiarogodnienie roszczenia

Ad b. Uprawdopodobnienie (uwiarogodnienie) roszczenia stanowi ustalenie fakt�w co do roszczenia za pomoc� �rodka prostszego, o mniejszej sile przekonania. Regu�� w post�powaniu jest obowi�zek udowodnienia fakt�w, a uprawdopodobnienie stanowi wyj�tek od tej zasady. Je�li chodzi o spos�b uprawdopodobnienia, nadmieni� nale�y, �e art. 243 k.p.c. daje s�dowi swobod� w tym zakresie, a w szczeg�lno�ci co do �rodk�w, za pomoc� kt�rych powinien on

uzyskiwa� informacje uprawdopodobniaj�ce dany fakt, jak i co do sposobu uzyskiwania z tych �rodk�w materia�u informacyjnego. �rodkami uprawdopo-dobnienia mog� by� pisemne o�wiadczenia os�b trzecich, kt�rych podpis bywa niekiedy po�wiadczony, pisemna opinia rzeczoznawc�w nie wyst�puj�cych w sprawie w charakterze bieg�ych, przes�uchanie �wiadka, lub strony dokonane przez s�d przy niezachowaniu wszystkich form, kt�re by�yby wymagane, gdyby s�d przeprowadza� normalne post�powanie dowodowe. Sam fakt wniesienia pozwu (wniosku w post�powaniu nieprocesowym) nie stanowi uwiarogodnie- nia roszczenia. Gdyby przyj�� taki pogl�d, to w ka�dym wypadku wniesienie pozwu lub wniosku, w kt�rym domagano si� zabezpieczenia, przes�dza�oby o uwzgl�dnieniu wniosku o zabezpieczenie. Tymczasem po wytoczeniu po-w�dztwa wymagane jest uwiarogodnienie roszczenia, co oznacza, �e samo wniesienie pozwu nie stanowi uwiarogodnienia.

Ad c. Niezb�dne jest r�wnie� uwiarogodnienie, �e brak zabezpieczenia m�g�by pozbawi� wierzyciela zaspokojenia, poza wypadkami wyra�nie przewi-dzianymi przez kodeks, a w szczeg�lno�ci art. 737 � 3 art. 753 � 1, art. 754 k.p.c. To niebezpiecze�stwo musi istnie� w chwili ��dania zabezpieczenia. Og�lnikowo wyra�one mo�liwe pokrzywdzenie wierzyciela nie usprawiedliwia wydania zarz�dzenia tymczasowego. Niebezpiecze�stwo pozbawienia wierzy-ciela zaspokojenia oceni� nale�y wed�ug okoliczno�ci konkretnej sytuacji. Ist-nienie tego niebezpiecze�stwa b�dzie zachodzi�o np. w�wczas, gdy przeciwko d�u�nikowi wp�yn�y liczne skargi i egzekucje, ma on zamiar sprzeda� sw�j maj�tek i wyjecha� za granic�, zamierza zaprzesta� prowadzenia dzia�alno�ci zarobkowej, grozi mu og�oszenie upad�o�ci, jego miejsce pobytu nie jest znane. Te trzy warunki dopuszczalno�ci zabezpieczenia musz� istnie� ��cznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *