https://opiniak.com
Archiwa

Ustanowienie adwokata z urzędu

Strona nie korzystająca ze zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu rozpoznawczym może żądać tego zwolnienia w postępowaniu egzekucyjnym oraz ustanowienia adwokata z urzędu. Odpowiedni wniosek w tym zakresie strona kieruje do sądu egzekucyjnego.

2. Zwolnienie od kosztów sądowych przez sąd lub z mocy ustawy obejmuje także zwolnienie od obowiązku uiszczania opłat, ryczałtu kancelaryjnego i nale-żności na pokrycie wydatków. Skarb Państwa, gminy i związki gmin oraz insty-tucje państwowe i organizacje społeczne, zwolnione od obowiązku uiszczania opłat sądowych, uiszczają 40% opłat, których wysokość odpowiada wynagro-dzeniu prowizyjnemu komornika, określonemu w odrębnych przepisach, oraz ryczałt kancelaryjny i należności na pokrycie wydatków (§ 3 rozp. w sprawie taksy za czynn. komorników). Opłaty, ryczałt kancelaryjny oraz należności na pokrycie wydatków nie uiszczone przez wierzyciela, na którego rzecz prowa-dzona jest egzekucja, komornik pobiera od dłużnika, w przeciwnym razie wyeg-zekwuje od wierzciela, chyba że był on zwolniony od kosztów sądowych (§ 6 ust. 1 i 2 rozp. w sprawie taksy za czynn. komorników).

3. W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przed sądem jako organem egzekucyjnym zwolnienie od kosztów sądowych sprawia, że strona, korzystając z takiego zwolnienia, nie uiszcza należnych opłat sądowych od pism proceso-wych podlegających opłacie, nie ponosi kosztów związanych z wydatkami. Opłatami tymi i wydatkami sąd obciąży przeciwnika przy odpowiednim zasto-sowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu (art. 11 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *